CD 4 Russian sorrow, Russian joy. 2003

Vierde CD uit repertoire van Cantus ex Corde

CD 4 Russian sorrow, Russian joy
  • Anhel Vopiejasche
  • Chvaliete Iemja Hospodnje
  • Pid tvoju + Bohorodietse (2 Marialiederen)
  • Otsche Nasj (Onze Vader)
  • Voskresenieje Twoje (Verrijzenis van Christus)
  • Poljoeschka Poljoe (Kozakkenpatrouille Volkslied)
  • Eej Oechnjem (Volkslied Die Wolgaschlepper)
  • Stjenka Rasin
  • Pjesn Kadettov (Kadettenlied Volkslied)
  • Lezginka (Kaukasische Dans) Volkslied
  • Kolj Slawjen (Ich bete an die Macht der Liebe)
  • Kolibel naja pesnja Kosakov
  • Zamjelo tjeba snjegom Rassieja
  • Adna svoedschno grjemiet kolokoltschiek (Eenzame Klokje Volkslied)
  • Cerez Pole (passietijd)Bandoera
  • Kukuschka
  • Ataman Platov/Soldatenlied