CD 4 Russian sorrow, Russian joy. 2003

Vierde CD uit repertoire van Cantus ex Corde

CD 4 Russian sorrow, Russian joy
 • Anhel Vopiejasche
 • Chvaliete Iemja Hospodnje
 • Pid tvoju + Bohorodietse (2 Marialiederen)
 • Otsche Nasj (Onze Vader)
 • Voskresenieje Twoje (Verrijzenis van Christus)
 • Poljoeschka Poljoe (Kozakkenpatrouille Volkslied)
 • Eej Oechnjem (Volkslied Die Wolgaschlepper)
 • Stjenka Rasin
 • Pjesn Kadettov (Kadettenlied Volkslied)
 • Lezginka (Kaukasische Dans) Volkslied
 • Kolj Slawjen (Ich bete an die Macht der Liebe)
 • Kolibel naja pesnja Kosakov
 • Zamjelo tjeba snjegom Rassieja
 • Adna svoedschno grjemiet kolokoltschiek (Eenzame Klokje Volkslied)
 • Cerez Pole (passietijd)Bandoera
 • Kukuschka
 • Ataman Platov/Soldatenlied